فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل

فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل چکیده: دفع لاستیک های دور ریخته شده نشان دهنده یک چالش زیست محیطی برای زباله های جامد است. نهادهای مدیریتی لزوم کاهش پسماندهای جامد در مناطق شهری همراه با کاهش منابع طبیعی، ترکیب مجدد مواد مصرف شده در فرآیندهای تولیدی را ضروری ساخته است. ارزش دادن به آنچه…

Read More