دستگاه پیرولیز لجن خاک نفتی

دستگاه پیرولیز لجن خاک نفتی

دستگاه پیرولز لجن خاک نفتی هنگام استخراج نفت در میادین نفتی، در حین استخراج، در کف مخازن نفت و غیره مقداری لجن وجود خواهد داشت. اگر بتوانید دوباره از چنین لجنی روغن استخراج کنیم، سودآور خواهد بود. همچنین مقداری لجن نفتی در حین حمل و نقل وجود خواهد داشت. اگر بازیافت نشوند، فضا را اشغال…

Read More