فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل

فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل چکیده: دفع لاستیک های دور ریخته شده نشان دهنده یک چالش زیست محیطی برای زباله های جامد است. نهادهای مدیریتی لزوم کاهش پسماندهای جامد در مناطق شهری همراه با کاهش منابع طبیعی، ترکیب مجدد مواد مصرف شده در فرآیندهای تولیدی را ضروری ساخته است. ارزش دادن به آنچه…

Read More

گوگرد زدایی گازوئیل تولید شده از لاستیک

گوگرد زدایی و رنگ زدایی گازوئیل تایرهای باطله و روغن پیرولیز چکیده: افزایش جمعیت جهان و توسعه سریع صنعتی مرتبط با آن تقاضا برای روغن‌های سوختی فسیلی را افزایش داده‌اند. منابع سوخت های فسیلی محدود است، و مطالعات زیادی برای یافتن منابع سوخت جایگزین انجام شده است. پیرولیز لاستیک زباله نفت (WTPO) به عنوان یک…

Read More